ആനയുടെ പേര് : PINCHU (CALF II)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് :
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Departmental
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : E028
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment