ആനയുടെ പേര് : Phuldot
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Mukesh Dwivedi
ജില്ല : Kannur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000464E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment