ആനയുടെ പേര് : Phoolmathy(Pajali)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Chandru Kumar Singh
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064DBA86
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment