ആനയുടെ പേര് : Phool dutt(Appu)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : SecretaryBhuvaneswary Kshetra Bharana Samiti
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647B950
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment