ആനയുടെ പേര് : Pattathanam Skandan (Dimple)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : S K Prakash
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000304E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment