ആനയുടെ പേര് : Pattathanam Kesavan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Prakash S K
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6596073
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment