ആനയുടെ പേര് : Parukkutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Gracy Jacob (Custodian)
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EA2A9
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment