ആനയുടെ പേര് : Parthasarathi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Babu O S
ജില്ല : kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064E5EBC
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment