ആനയുടെ പേര് : Parimanam Vishnu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് :
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064DABC7
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment