ആനയുടെ പേര് : Parasuraman
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Syama Prasad B
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000659152B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment