ആനയുടെ പേര് : Parannur Nandan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Vijayakumar P (Custodian)
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658DB60
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment