ആനയുടെ പേര് : Parameswaran
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Krishnan Bhattathirippad
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652A0EB
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment