ആനയുടെ പേര് : Paramekkavu Sree Padmanabhan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Paramekkavu Devaswom
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658D7E8
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment