ആനയുടെ പേര് : Pallimattom Ramankutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Salim C K
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064ECBBD
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment