ആനയുടെ പേര് : Padmanabhan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The Secretary
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065917AA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment