ആനയുടെ പേര് : Ollukkara Jayaram
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : K Prabhraaran(Unni)
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006584F71
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment