ആനയുടെ പേര് : Ochira Mohan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : P Pramukha
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652C1CC
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment