ആനയുടെ പേര് : Neelakhantan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : GopalakrishnanNair K R
ജില്ല : Malappuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DB977
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment