ആനയുടെ പേര് : Narayanankutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : M.K. Chandran Nair, President (Custodian)
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065297AC
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment