ആനയുടെ പേര് : Nagerimana Vasudevan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Vasudevan Namboothiri N
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D8B0A
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment