ആനയുടെ പേര് : Muthu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sainudheen A K
ജില്ല : Kozhikode
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D9CCA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment