ആനയുടെ പേര് : Murukan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Radhakrishna Pillai M K
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064F2E06
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment