ആനയുടെ പേര് : Muralikrishnan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Murali Prakash K (Custodian)
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652AAFC
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment