ആനയുടെ പേര് : Mundakkal Kannan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Lalbabu Prasad / Lakshmi Prasad
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064E06D3
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment