ആനയുടെ പേര് : Mullath Vijayakrishnan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Biju V
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652ADE2
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment