ആനയുടെ പേര് : Mothi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Manoj Kumar Singh, Haridwar Prasad Singh
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064DA344
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment