ആന കുട്ടിയുടെ കുസൃതി

ഒരു ആന കൂട്ടിയെ വാങ്ങിയാലേ എന്നു വിജാരിച്ചു

0 442,829

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ഇവൻ ഒരു ഒന്നെന്നര ആന കുട്ടിയാണ് ഇവൻ്റെ കളികണ്ടപ്പോൾ ഒരു ആന കൂട്ടിയെ വാങ്ങിയാലേ എന്നു വിജാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിൽ നിന്നുo മുത്തങ്ങയിൽ എത്തിച്ചതാണ് ഇപ്പേൾ മുത്തയിലെ അളുകൾ ഇതിന്ന് മച്ചാ മച്ചായായി

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...