ആനയുടെ പേര് : Mohanan (Durga Dasan)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് :
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652BFAB
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment