ആനയുടെ പേര് : Mohan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Radhakrishnan Nair (Custodian)
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D742C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment