ആനയുടെ പേര് : Mohan (Rajasekharan)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Manbeer Singh
ജില്ല : kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006593D1B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment