ആനയുടെ പേര് : Mini
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Krishnakurup D M
ജില്ല : Malappuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065E1F07
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment