ആനയുടെ പേര് : Meera
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Abraham Thomas
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652A1C4
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment