ആനയുടെ പേര് : Meenakshi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Muhammed Saleem K A
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D7715
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment