ആനയുടെ പേര് : Meena
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Samuel P S
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064ED235
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment