ആനയുടെ പേര് : Mavelikkara Kuttikrishnan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Jayasree Salim
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006584C89
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment