ആനയുടെ പേര് : Mavelikkara Ganapathy
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Salim M
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6596275
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment