ആനയുടെ പേര് : Manissery Ganapathi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : K.R. Basudevan
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000233E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment