ആനയുടെ പേര് : Manikantan – Oomalloor
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The President TDB
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6595126
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment