ആനയുടെ പേര് : Manikandan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ali C
ജില്ല : Kannur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658532C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment