ആനയുടെ പേര് : Manikandan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : K R Gopalakrishna Pillai
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000634E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment