ആനയുടെ പേര് : Manik
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Radhakrishnan Nair K
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065911F7
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment