ആനയുടെ പേര് : Mangalath Edamana Ganesan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ganapathy M G (Custodian)
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065847CA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment