ആനയുടെ പേര് : Mangalamkunnu Mukundan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Haridasan M A
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065910B8
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment