ആനയുടെ പേര് : Mangalamkunnu Kesavan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Parameswaran M A
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6590524
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment