ആനയുടെ പേര് : Mangalamkunnu Ayyappan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Geetha P D
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647DDC4
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment