ആനയുടെ പേര് : Mangalamkunnu Appu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Geetha P D
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DBD02
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment