ആനയുടെ പേര് : Malolan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sri Ahobila Math
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00061137B8
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment