ആനയുടെ പേര് : Malathy
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : George Thomas
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6590879
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment