ആനയുടെ പേര് : Mahesh – Manikantan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Savithri T
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647C032
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment