ആനയുടെ പേര് : Mahavishnu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Chandrasekharan Unnithan
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000659218E
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment